System zarządzania reklamacjami

Reklamacje są istotnym elementem funkcjonowania każdej firmy, której produkty są objęte gwarancją. Organizacja procesu obsługi reklamacji, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowi element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości. Program pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez Internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta.

System zarządzania reklamacjami

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu zarządzania reklamacjami informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.

Program do obsługi serwisu i reklamacji to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie procesem naprawy lub wymiany produktów oraz rozwiązywania reklamacji. Jest to specjalistyczne narzędzie przeznaczone dla przedsiębiorstw, które oferują usługi serwisowe lub sprzedają produkty z gwarancją.

Funkcje programu do obsługi serwisu i reklamacji mogą obejmować:

 • Rejestrowanie i przypisywanie reklamacji do odpowiedniego pracownika lub działu
 • Tworzenie protokołów reklamacyjnych z automatycznym generowaniem numeru reklamacji
 • Zarządzanie naprawami lub wymianami produktów, w tym tworzenie zleceń serwisowych oraz śledzenie postępu naprawy
 • Tworzenie raportów i statystyk dotyczących reklamacji oraz napraw
 • Integracja z systemem magazynowym lub innymi systemami w przedsiębiorstwie

Program do obsługi serwisu i reklamacji umożliwia skuteczne zarządzanie procesem reklamacji oraz napraw produktów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko rozwiązywać problemy klientów, poprawić jakość obsługi i zwiększyć zadowolenie klientów.

System zarządzania reklamacjami

Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu zarządzania reklamacjami. Konsultanci zbierają na miejscu u klienta informacje o potrzebach związanych z wdrożeniem systemu zarządzania reklamacjami. Opracowują dokumentację stanowiącą projekt systemu. Na podstawie analizy przedwdrożeniowej powstanie system zarządzania reklamacjami.

Wdrożenie systemu zarządzania reklamacjami wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy. Element jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. W efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.

Wdrożenie systemu zarządzania reklamacjami oparto na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy.

Demo RMA software

Oprogramowanie reklamacyjne (RMA software) pozwala zautomatyzować obsługę serwisu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu do serwisu przekonały już wielu przedsiębiorców. Na oszczędności może liczyć każdy, kto wybierze dobry program do serwisu. Aby jednak był on dobry dla Twojej organizacji powinien być odpowiednio spersonalizowany i dopasowany. Ponadto RMA software zapewnia dostęp do najważniejszych informacji bez przerwy. Oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Oprogramowanie RMA (Return Merchandise Authorization) to narzędzie służące do zarządzania procesem reklamacji produktów lub usług. Wersja demo tego oprogramowania to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą przetestować jego funkcjonalności przed zakupem pełnej wersji.

Wersja demo oprogramowania RMA jest idealna dla firm, które chcą przetestować jego funkcjonalności przed zakupem pełnej wersji. Dzięki temu mogą one upewnić się, że oprogramowanie spełnia ich potrzeby i jest odpowiednie dla ich firmy.

Jednakże, warto pamiętać, że wersja demo oprogramowania RMA jest ograniczona w funkcjonalności, w porównaniu do pełnej wersji i nie jest przeznaczona do produkcyjnego używania.

Systemy RMA online

Systemy RMA są ważnymi narzędziami, które umożliwiają firmom zarządzanie zwrotami produktów, zarządzanie gwarancjami i zarządzanie zasobami. Umożliwiają one automatyzację wielu procesów, w tym weryfikację informacji o produkcie, naliczanie kosztów zwrotu, tworzenie kopii zapasowych i weryfikacja wymagań gwarancyjnych. Systemy RMA są również potężnym narzędziem do tworzenia raportów, które mogą być wykorzystywane do analizy i optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem gwarancjami.

Systemy RMA dostępne online przez przeglądarkę internetową to wygodna i wydajna metoda zarządzania gwarancjami. Z jednego miejsca można wykonać wiele czynności, w tym weryfikację informacji o produkcie, tworzenie raportów i naliczanie kosztów zwrotu. Systemy RMA są skutecznym sposobem na zarządzanie gwarancjami i optymalizację procesów.

Problemy związane z brakiem moduł reklamacyjnego

Brak modułu reklamacyjnego może prowadzić do następujących problemów:

Trudności w składaniu reklamacji przez klientów: bez modułu reklamacyjnego klienci mogą mieć trudności z złożeniem reklamacji, np. jeśli firma nie posiada odpowiedniego formularza na stronie internetowej czy nie umożliwia składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji: brak modułu reklamacyjnego może prowadzić do opóźnień w rozpatrywaniu reklamacji, np. jeśli reklamacje trzeba przekazywać ręcznie lub jeśli trudno jest koordynować pracę związaną z rozpatrywaniem reklamacji.

Trudności w zarządzaniu procesem reklamacyjnym: brak modułu reklamacyjnego może utrudniać firmie zarządzanie procesem reklamacyjnym, takim jak przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników czy działów, generowanie automatycznych odpowiedzi na reklamacje czy tworzenie raportów dotyczących reklamacji.

Obniżenie jakości obsługi reklamacji i zadowolenia klientów: brak modułu reklamacyjnego może prowadzić do obniżenia jakości obsługi reklamacji i zadowolenia klientów, np. jeśli klienci nie otrzymują odpowiedzi na swoje reklamacje lub jeśli proces rozpatrywania reklamacji jest długi i skomplikowany.

Program do zarządzania reklamacjami

1D grupa robocza

Pierwszym etapem jest utworzenie zespołu składającego się z kilku osób, które będą odpowiedzialne za realizacje poszczególnych etapów 8D. Rozmiar grupy i jej skład zależy od charakteru problemu i podejmowanych akcji. Po zgłoszeniu problemu jakościowego zarówno dla reklamacji klientowskiej jak i przedsprzedażnej, musimy dokonać zapisu, zawierającego podstawowe dane. Przykładowo: Data zgłoszenia, Nazwa Klienta, opis problemu, zakres ilościowy, numery seryjne.

2D – opis problemu

Należy precyzyjnie opisać zaistniały problem. Właściwie opisany problem jest punktem wyjściowym do dalszych etapów analizy i właściwego zrozumienia istoty problemu dla grupy roboczej jak i dla osób z zewnątrz. Po rozpoznaniu problemu i jego klasyfikacji, osoba zarządzająca raportami 8D (zazwyczaj przeszkolony pracownik działu jakości), wyznacza lidera teamu 8D, który z kolei dobiera członków zespołu interdyscyplinarnego. W zależności od rodzaju zdarzenia mogą być to przedstawiciele działów: jakości, produkcji, technologii, IT, zakupów, logistyki lub innych.

3D Akcja natychmiastowa

Działania natychmiastowe podejmowane w celu ochrony Klienta przed skutkami problemu, aż do momentu jego rozwiązania. Jeśli towar znajduje się już u Klienta musimy zająć stanowisko odnośnie działań serwisowych.

System zarządzania reklamacjami

4D Określenie przyczyny

Przyczyny problemu, które mogłyby wyjaśnić występowanie problemu. Należy określić przyczynę prawdopodobną i sprawdzić poprzez porównanie z rozpoznaniem problemu i istniejącymi danymi, czy prawdopodobna przyczyna jest przyczyną podstawową, czy też istnieją wzajemne oddziaływania. Aby problem naprawdę zlikwidować należy zidentyfikować faktyczną przyczynę problemu. Zwykle nie jest to proste zadanie. Dlatego właśnie ważna jest praca grupowa aby na problem popatrzeć z kilku stron.

5D Akcja korekcyjna

Planowane działania naprawcze / korygujące. W raporcie 8D należy wybrać optymalne trwałe działania naprawcze i wykazać, że wybrane trwałe działania faktycznie rozwiązują problem z punktu widzenia Klienta. Nie mają one żadnych innych niepożądanych skutków ubocznych. Grupa ustala jakie działania należy wprowadzić w krótkim terminie aby zapewnić, że wyrób jest kontrolowany.

6D Weryfikacja akcji korekcyjnej

Wdrożone działania naprawcze. Określamy, na podstawie jakich kontroli bieżących możemy zapewnić, że przyczyny problemu zostały faktycznie usunięte. Realizujemy plan działań, obserwujemy skutki i wprowadzamy ewentualne działania osłaniające. Następnie sprawdzamy skuteczność działań naprawczych u Klienta. Należy zweryfikować czy podjęte akcje korygujące przynoszą skutek. Należy opierać się o „suche dane” z procesów. Nie należy oceniać działania na podstawie tylko samej
opinii osób zainteresowanych.

7D Akcja zapobiegawcza

Zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu (działania prewencyjne). Należy zastanowić się nad zmianą systemu sterowania i zarządzania, zmianami instrukcji i metod postępowania w celu zapobieżenia ponownego wystąpienia tego samego problemu. Określenie jakie działania należy podjąć aby zapobiec ponownemu pojawieniu się problemu – działania systemowe, które mają zastąpić działania określone w 5D.

8D Ocena i zamknięcie

Zakończenie raportu 8D, w punkcie oprócz komentarzy i wniosków można docenić pracę zespołową, dzięki której prawidłowo został przeprowadzony proces. Jest to także miejsce dla uznania dla wysiłków, doświadczeń oraz podziękowania. Jest to ocena czy wprowadzone działania w 7D były skuteczne.


Program do reklamacji

System RMA umożliwia klientom zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu lub przez e-mail. Po zgłoszeniu reklamacji, klient otrzymuje unikalny numer, który pozwala mu na śledzenie statusu reklamacji w systemie. Pracownicy działu obsługi klienta mogą przeglądać, rozpatrywać i rozwiązywać reklamacje przy użyciu narzędzi dostępnych w systemie RMA.

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą systemu Reklamacje.net formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.

Jaki program do reklamacji

Wybór odpowiedniego programu do reklamacji zależy od potrzeb i oczekiwań konkretnej firmy. Przy wyborze programu do reklamacji warto zwrócić uwagę na następujące cechy:

 • Funkcjonalność – sprawdź, czy program posiada wszystkie potrzebne narzędzia do obsługi reklamacji, takie jak automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów, generowanie raportów, informowanie klientów o postępach itp.
 • Elastyczność – sprawdź, czy program jest elastyczny i może być dostosowany do potrzeb konkretnej firmy.
 • Łatwość obsługi – sprawdź, czy program jest prosty w obsłudze i intuicyjny dla użytkowników.
 • Dostępność – sprawdź, czy program jest dostępny online lub jako aplikacja na komputer, co umożliwi jego wykorzystanie w różnych miejscach i o dowolnej porze.
 • Cenę – sprawdź, czy cena programu jest adekwatna do jego funkcjonalności i elastyczności.
 • Możliwość integracji z innymi systemami – sprawdź, czy program może być zintegrowany z innymi systemami, takimi jak system zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub system zarządzania magazynem.

Program do obsługi reklamacji online

Program do obsługi reklamacji online dla sklepów obuwiem powinien spełniać następujące kryteria:

 • Integracja z systemem sprzedaży: program powinien być łatwo integrowany z systemem sprzedaży sklepu, aby umożliwić śledzenie reklamacji dotyczących konkretnych par butów.
 • Możliwość zgłaszania reklamacji przez klientów: program powinien umożliwiać klientom zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej.
 • Automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów: program powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów w celu szybszego rozpatrzenia.
 • Generowanie raportów: program powinien umożliwiać generowanie raportów dotyczących reklamacji, co pozwala lepiej zarządzać procesem obsługi reklamacji.
 • Personalizacja: program powinien być dostosowywany do potrzeb sklepu obuwniczego.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?