Wdrożenie

Wdrożenie oprogramowana reklamacyjnego i serwisu napraw gwarancyjnych wymaga dostosowania aplikacji w zależności do zastosowania. Technologia Microsoft ASP.net oraz program Studio Reklamacje działające na bazie plików konfiguracyjnych (ASPX, XML) pozwoliły na przygotowanie predefiniowanych szablonów związanych z wybraną branżą w której jest wykorzystywany program.

Demo RMA software

Oprogramowanie reklamacyjne (RMA software) pozwala zautomatyzować obsługę serwisu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu do serwisu przekonały już wielu przedsiębiorców. Na oszczędności może liczyć każdy, kto wybierze dobry program do serwisu. Aby jednak był on dobry dla Twojej organizacji powinien być odpowiednio spersonalizowany i dopasowany. Ponadto RMA software zapewnia dostęp do najważniejszych informacji bez przerwy. Oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Oprogramowanie RMA (Return Merchandise Authorization) to narzędzie służące do zarządzania procesem reklamacji produktów lub usług. Wersja demo tego oprogramowania to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą przetestować jego funkcjonalności przed zakupem pełnej wersji.

Wersja demo oprogramowania RMA jest idealna dla firm, które chcą przetestować jego funkcjonalności przed zakupem pełnej wersji. Dzięki temu mogą one upewnić się, że oprogramowanie spełnia ich potrzeby i jest odpowiednie dla ich firmy.

Jednakże, warto pamiętać, że wersja demo oprogramowania RMA jest ograniczona w funkcjonalności, w porównaniu do pełnej wersji i nie jest przeznaczona do produkcyjnego używania.

Poznaj przeprowadzanie procesu reklamacyjnego

Reklamacja jest sposobem komunikowania się klienta z przedsiębiorstwem w celu poinformowania go o niewłaściwej jakości wyrobów ewentualnie usługi. Reklamacje są często składane w sposób bezzasadny, w sytuacjach, gdy jakość oferowanych wyrobów i usług jest właściwa. Zadaniem przeprowadzania procesu reklamacyjnego jest stwierdzenie zasadności bądź nie takiego zgłoszenia. Niewłaściwa ocena skutkuje naprawą lub wymianą produktu, czyli dodatkowymi kosztami po stronie sprzedawcy lub gwaranta.

Importer obuwia jest rodzinnym przedsiębiorstwem, które od kilku dekad dostarcza wysokiej jakości obuwie światowej sławy. Oferuje niedoścignioną obsługę klienta, co pozytywnie wpłynęło na zadowolenie konsumentów z jakości oferowanych produktów. Jednak z powodu złej jakości pewnych modeli, firma zaczęła otrzymywać skargi od niezadowolonych klientów. Nierozwiązane skargi klientów wywoływały frustrację i stanowiły przeszkodę w osiągnięciu celów biznesowych importera obuwia. Oczywiste było, że firma musi podjąć kroki ku poprawieniu standardów obsługi klienta, aby odzyskać zaufanie klientów.

W tym celu firma zainwestowała w oprogramowanie systemu reklamacyjnego, które pozwoliłoby im zarządzać i rozpatrywać skargi na czas. System rejestrowałby skargi i wykonywał automatyczne powiadomienia ustawione w oparciu o określone zdarzenia. System zapewniałby zintegrowaną platformę do zarządzania skargami i reakcji, oferując ocenę skargi i czasu jej rozpatrzenia w celu wynegocjowania najodpowiedniejszego rozwiązania.

Po wdrożeniu systemu informatycznego importer butów odnotował znaczną poprawę poziomu obsługi klienta, a czas rozwiązywania postępowań reklamacyjnych skrócił się z miesięcy do kilku dni. Rezultaty te przełożyły się na zwiększenie zaufania i lojalności klientów wyrażone w wyższym współczynniku satysfakcji konsumentów.

Dzięki nowemu systemowi reklamacyjnemu importer butów został znacząco zmodernizowany i może teraz zapewnić swoim klientom najwyższą jakość w obsłudze.

W jaki sposób program do obsługi reklamacji wdrożyć w firmie?

Aby wdrożyć program do obsługi reklamacji w swojej firmie, należy przejść następujące kroki:

  • Określenie potrzeb: należy dokładnie zidentyfikować, jakie funkcjonalności ma posiadać program oraz jakie są oczekiwania wobec niego.
  • Wybór odpowiedniego oprogramowania: należy porównać dostępne na rynku rozwiązania i wybrać takie, które najlepiej spełni oczekiwania firmy.
  • Przeprowadzenie szkoleń: pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi nowego oprogramowania.
  • Wdrożenie programu: należy zainstalować program i skonfigurować go zgodnie z potrzebami firmy.
  • Testowanie: po wdrożeniu należy sprawdzić, czy program działa prawidłowo oraz czy spełnia oczekiwania firmy.
  • Ewaluacja: po pewnym czasie należy ocenić, czy program spełnia swoje zadania i czy jego wdrożenie było opłacalne.

Przy wdrożeniu programu do obsługi reklamacji warto rozważyć zatrudnienie specjalisty, który pomoże w przeprowadzeniu całego procesu. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych błędów i zapewnić sprawne działanie programu od samego początku.

System do obsługi reklamacji

Reklamacje w branży elektronicznej to zupełnie co innego niż reklamacje branży spożywczej czy przemysłowej. Ewidencji podlega inny zakres danych, oraz określona jest różna ścieżka postępowania.
Kolejnym wyzwaniem jest wdrożenie systemu Reklamacje u producenta, a co innego ;w sklepach detalicznych, serwisach wykonujących naprawy, a zupełnie czym innym jest wdrożenie systemu Serwisie Centralnym prowadzonym w imieniu danego producenta.

program reklamacyjny

Praca z komputerem składa się z czterech elementów: wprowadzenie informacji, przetworzenie, przechowywanie, udostępnianie. Wszystkie te etapy są konieczne, niezależnie od zadań jakie stawiamy maszynom cyfrowym w dowolnym przedsiębiorstwie.

WPROWADZANIE DANYCH 

dostarczanie informacji komputerom wiąże się z odpowiednio dobranymi sposobami przetwarzania danych (informacji) o otaczającym nas świecie. Klasycznym sposobem jest wprowadzanie informacji przy pomocy urządzenia wejściowego, klawiatury. Znacznie jednak prostsze jest wprowadzanie informacji przy pomocy specjalnych urządzeń rejestrujących np. czytniki kodu kreskowego. Zastosowanie takich aparatów pozwala uniknąć (wyeliminować) występowanie błędów powstałych na skutek omylności ludzi. Dodatkową zaletą takich urządzeń jest szybkość emisji informacji oraz możliwość ich przesyłania na duże odległości, co pozwala na zbieranie wielu danych z różnych źródeł informacji do jednego komputera w celu ich przeanalizowania.

PRZETWARZANIE DANYCH 

problem przetworzenia informacji dostarczanych komputerowi realizuje się poprzez odpowiednie oprogramowanie. Proces pisania programu jest zajęciem niezwykle pracochłonnym i nie zawsze gwarantuje otrzymania programu spełniającego w odpowiednim stopniu stawianym mu wymaganiom. Problemem jest nie tylko przetworzenie informacji otrzymanych (w dużym stopniu pomocny jest tu hardware) na sygnał zrozumiały dla maszyny i języka programu oraz algorytmy umożliwiające podejmowanie decyzji (istnienie odpowiedniego software), ale takie działanie komputera, które zapewnią natychmiastową reakcję z oczekiwanymi skutkami.

PRZECHOWYWANIE BAZ DANYCH 

wszelkie informacje przekazywane komputerom dostarczane są z zewnętrznych urządzeń zwanych urządzeniami wejścia (we). Po przetworzeniu danych informacje kierowane są na tzw. urządzenia wyjścia (wy), którymi mogą być te same urządzenia wejścia z tym, że informacje biegną w odwrotnym kierunku. Przechowywanie polega na przekazaniu informacji z jednostki centralnej do urządzenia wyjścia, w celu trwałego zapisu do późniejszego odczytu. Urządzenia we/wy służące temu celowi zaopatrzone są w nośniki informacji. Istnieje bardzo wiele sposobów przechowywania informacji, a ciągły rozwój tych technik dowodzi stałej potrzeby ulepszania sposobów przechowywania zgromadzonych informacji. Odpowiednio duże systemy pracujące w sieci mikrokomputerowej wymagają specjalnie przygotowanych pomieszczeń z przeznaczeniem na przechowywanie magnetycznych nośników informacji. Rozrastający się bank danych wymaga systemu do wyszukiwania odpowiednich danych z przeszłości, budowania na ich podstawie analiz itp. Odpowiedni sposób archiwizowania danych, szczególnie od samego początku powstawania zbiorów, powinno w przyszłości zapobiec problemom w przypadku awarii sprzętu, kradzieży komputerów oraz zmiany struktury plików i związanym z tym przeindeksowaniem przechowywanych zbiorów.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 

wiąże się z podjęciem decyzji jaka informacja jest rzeczywiście potrzebna, co z utworzonych i zorganizowanych baz danych może i powinno być wyselekcjonowane tak by wiadomości dla użytkownika były proste i przejrzyste, a jednocześnie wystarczające. By komputer był pomocny, posługiwanie się nim powinno sprawiać minimum wysiłku i kłopotu.

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki Internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu – system RMA. Pełnomocnik do spraw jakości dokonuje na bieżąco zapisów w Rejestrze reklamacji. Gdy nastąpi przekroczenie wymaganych terminów udzielenia odpowiedzi, monituje do osób odpowiedzialnych. Ponadto zgłasza incydent bezpośredniemu przełożonemu osoby odpowiedzialnej za przedstawienie informacji związanej z danym problemem jaki pojawił się w reklamacji. Poznaj więc wdrożenie !

System-RMA

Nawet w przypadku, gdy oferowane produkty i usługi są doskonałe, a obsługa klienta stoi na niezwykle wysokim poziomie, może dojść do zgłoszenia reklamacji. Potrzebny jest wówczas wdrożony system RMA. Jego celem jest utrzymanie dobrych relacji i spełnienie oczekiwań klienta. Jednocześnie może on pomóc uniknięcia potencjalnych strat dla Twojego przedsiębiorstwa. Obsługa reklamacji poprzez system-RMA polega na błyskawicznym rozpatrywaniu reklamacji, jej ocenieniu – zarówno pod kątem formalnym, jak i prawnym.

Praca w firmie, która posiada dobry system do zarządzania reklamacjami, była naprawdę fascynującym doświadczeniem. Jako specjalista ds. Obsługi klienta miałem okazję uzyskać ogromną satysfakcję z tego, jak skutecznie byliśmy w stanie rozwiązywać sprawy reklamacyjne. Było to możliwe dzięki systemowi zarządzania reklamacjami zaprojektowanemu tak, by spełniać wszelkie typy działań związanych z obsługą klientów, od przyjmowania skarg i reklamacji do końcowego rozwiązywania.

System ten został zespół wybitnych specjalistów w dziedzinie IT, co miało wymierne korzyści. Pozwalał na szybkie i skuteczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich konsultantów lub działów firmy, co pozwalało nam rozwiązywać je w najkrótszym możliwym czasie. Ponadto system umożliwiał również automatyczne generowanie odpowiedzi dla klientów i szybką weryfikację zgłoszonej reklamacji.

Program RMA on-line

Program Reklamacje.net to aplikacja przeznaczona do wspomagania prowadzenia zgłoszeń reklamacyjnych. Ponieważ program RMA dostępny jest on-line, dlatego nadaje on innego wymiaru pracy serwisów. Masz możliwość ewidencji zgłoszeń reklamacyjnych oraz spisywania protokołów naprawy bezpośrednio u klienta.

Za pomocą formularza www oraz wykorzystując mobilne urządzenia np. telefon z dostępem do Internetu dokonasz szczegółowej rejestracji reklamacji. Program RMA on-line umożliwia prowadzenie rejestru napraw, sprzętu klientów oraz rozliczeń pomiędzy serwisem, a klientami. Przebieg naprawy można koordynować poprzez dodawanie notatek (różne typy) oraz ustawianie statusu i postępu naprawy.

RMA aplikacja do zarządzania reklamacjami

Reklamacja towaru przez klienta jest nieuniknioną konsekwencją prowadzenia działalności. W związku z tym proces reklamacyjny wymaga odpowiedniego narzędzia informatycznego. Takie rozwiązanie posiada SoftwareStudio. Jest nim specjalistyczne oprogramowanie do reklamacji online. Niezależnie od stanu faktycznego każda reklamacja musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. I tu pomocna będzie aplikacja do zarządzania reklamacjami.

System RMA składa się z kilku podstawowych elementów, takich jak:

  • moduł rejestracji reklamacji – pozwala na zgłaszanie reklamacji przez klienta za pośrednictwem różnych kanałów (np. formularz na stronie internetowej, e-mail, telefon),
  • moduł obsługi reklamacji – pozwala na przydzielanie reklamacji do odpowiedniego pracownika oraz śledzenie ich statusu,
  • moduł zarządzania zwrotami – pozwala na zarządzanie procesem zwrotu produktów lub pieniędzy,
  • moduł analizy danych – pozwala na generowanie raportów i analizę danych dotyczących reklamacji (np. liczba reklamacji, ich przyczyny, czas ich rozpatrywania).
RMA system
Wdrożenie

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?